ARTIKEL 1. DEFINITEITEN

 

De onderstaande met hoofdletter geschreven woorden hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan alle accountants zijn onderworpen vanwege de inschrijving in het accountantsregister van de NBA zijn onderworpen;
 2. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie van gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de opdracht / overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige relevante voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op onstoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;n;
 3. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
 4. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verwezenlijken;
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van Werkzaamheden;
 6. Opdrachtnemer: het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdrachtgever die specifiek is voor stilzwijgend heeft verleend met het oog op een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerker. De artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7: 409 BW worden uitdrukkelijk van applicatie uitgesloten;
 7. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen;
 8. Controle Opdracht: een Opdracht tot controle zoals gedefinieerd in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden;
 9. Overige opdracht: een opdracht die niet valt onder de definitie van controleopdracht.

 

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van applicatie op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, ook op alle daaruit voor Opdrachtnemer groeiende Werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van en corrigeren op de opdracht en / of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een schriftelijke overeenkomst van een nadere opdrachtbevestiging.ing.
 3. Indien enige voorwaarde in deze voorwaarden algemene afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele vervolgopdrachten.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege opdrachtnemer zijn betrokken.

 

Artikel 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 

 1. Opdrachtgever wordt om alle bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht naar de gewenste vorm, op de gewenste en tijdig ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
 2. Opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
 4. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, naast de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet feitelijk door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden bescheiden.
 5. In geval van elektronische verzending van informatie - waaronder gewone maar niet beperkt tot belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages van en in opdracht van Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.endt.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de in het eerste lid gestelde verplichtingen heeft voldaan.
 7. Op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

 

Artikel 4. UITVOERING OPDRACHT

 

 1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en voldaan in achtneming van de toepasselijke wet- en Beroepsregelgeving.g.
 2. Opdrachtnemer de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerkers.).
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten uitvoeren door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen.

 

Artikel. 5. BEROEPSREGELGEVINGNG

 

 1. Opdrachtgever verleentt medewerking aan de verplichtingen die voor opdrachtnemer voortvloeien uit de volledige Beroepsregelgeving.g.
 2. Opdrachtnemer treft oplossing om de van opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Opdrachtnemer zal Medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke internationale wet- en Beroepsregelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.ens.
 3. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer in sommige gevallen op basis van internationale wet- of Beroepsregelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft Opdrachtgever hierbij toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder maar niet uitsluitend in de gevallen dat Opdrachtnemer:nemer:
 4. In wet- en Beroepsregelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege aanduidingen;n;
 5. In bepaalde situaties een fraude moet doen;
 6. Verplicht is om een onderzoek te doen naar de identiteit van Opdrachtgever dan wel diens cliënt.t.
 7. Opdrachtnemer sluit aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem bindende wet- en Beroepsregelgeving.g.
 8. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen.

 

ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

 1. Het uitvoeren van de opdracht door Opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever expliciet om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wel producten intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld maar niet uitsluitend om: computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modelcontracten, rapportages, sjablonen, macro's en andere geestesproducten.ucten.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 

ARTIKEL 7. OVERMACHT

 

 1. Als partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met voorafgaande schriftelijke op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 8. HONORARIUM EN KOSTEN

 

 1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders uitdrukkelijk anders overeengekomen zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de Werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.
 2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet tijdig betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de Werkzaamheden tijdelijk op te schorten.ten.
 4. Als na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel wordt uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft opdrachtnemer het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de omzetbelasting apart in rekening gebracht over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.

 

Artikel 9. BETALING

 

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van de verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
 2. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.n.
 3. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt niet tot de eventueel door de rechterlijke vergoeding.g.
 4. In geval van een gezamenlijke gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde vergoeding en kosten.n.
 5. Als de financiële positie van het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer geeft, of als Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is Opdrachtnemerigd om van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld aanvullende zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Als Opdrachtgever om de gewenste zekerheid te stellen dan is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de onmiddellijk op te schorten en is al de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke verschuldigd is, direct opeisbaar.r.

 

Artikel 10. TERMIJNEN

 

 1. Als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn / datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: een vooruitbetaling te voldoen - indien overeengekomen - of b de geschikte Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn / datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.erd.
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een dikke termijn als dit expliciet en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen is.s.

 

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

 

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. Hieronder wordt mede de situatie dat de Opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten aan de zijde van de Opdrachtgever.r.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder gelegen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het gevolg is van een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht. Onder directe schade wordt onder meer verstaan: de schade redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte kosten ter voorkoming van de beperking van de schade. Deze aansprakelijkheid is:id is:
 4.  bij Controle Opdrachten beperkt tot maximaal drie maal het honorarium over het moment van de toerekenbare tekortkomingen - verrichte Werkzaamheden in het kader van de Controle Opdracht. Indien de uitvoering van de controle Opdracht een periode bestrijkt die langer is dan 12 maanden, dan wordt het hiervoor bedoeld bedrag gesteld op drie maal het honorarium over de in het kader van de betreffende Opdracht in de laatste 12 maanden verrichte Werkzaamheden;heden;
 5.   bij alle Overige Opdrachten beperkt tot maximaal één maal het honorarium over het moment van de toerekenbare tekortkomingen - verrichte Werkzaamheden in het kader van de betreffende Overige Opdracht. Een uitvoering van de overige Opdracht in de laatste zes 6 maanden verrichte Werkzaamheden.aamheden. 
 6. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één 1 toerekenbare tekortkoming.  
 7. De in dit artikel beperkte aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
 8. Opdrachtgever is gehouden om beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel van de uitgevoerde Werkzaamheden.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen wegens schade die veroorzaakt is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder in verband met de uitvoering van de opdracht schade, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onve situaties in diens bedrijf of organisatie .e.
 11. Het bepalen van de leden 1 t / m 8 van dit artikel heeft betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.

 

 

Artikel 12. OPZEGGING

 

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde tussentijds de onmiddellijke opzeggen zonder een opzegtermijn door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Als de geplande uren voordat de opdracht is voltooid, is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd de door opdrachtnemer opgegeven voor de opdrachtgever.t.
 2. Als Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse opzegging dan heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding van bijkomende kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt, en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden zoals - onder meer - de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming.ng).
 3. Als Opdrachtnemer overgaat tot tussentijdse opzegging dan heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.n.

 

Artikel 13. OPSCHORTINGSRECHT

 

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige afweging van de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder de afgifte van bescheiden van andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Het eerste lid is niet van applicatie op Bescheiden van Opdrachtgever die nog geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.n.

 

Artikel 14. VERVALTERMIJN

 

Voor zover in deze algemene voorwaarden kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de klachtbehandeling en / of de Raad voor Geschillen.n.

 

Artikel 15. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN ELEKTRONISCH DEPONEREN VAN JAARSTUKKEN

 

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en / of gebruik maken van elektronische opslag zoals cloud-applicaties. Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, overeengekomen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde fax, e-mails met uitgebreide e-mails die via internet worden verstuurd en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere gebruikte gebruikte aanvaarde communicatiemiddelen.len.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige waaronder maar niet beperkt tot schade ten gevolge van niet -aflevering van vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping van manipulatie van elektronische communicatie door derden van door programmatuur / apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst van verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet van grove schuld. Het gelijk ook voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.n.
 3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van elektronische jaarstukken en het digitale deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.l.
 4. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zullen alle verwachte risicos..
 5. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van de inhoud van de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs wordt geleverd door de ontvanger.r.
 6. Het bepalen in artikel 11 is van dienovereenkomstige applicatie.

 

Artikel 16. OVERIGE BEPALINGEN

 

 1. Als Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, deed Opdrachtgever een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever in dat geval wordt verstrekt van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle vereiste te stellen wettelijke vereisten. Met betrekking tot beschikbare computerfaciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.akt.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet in loondienst, gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als Engelse taal opgesteld. Ingeval van verschil of tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst bindend.
 4. Bepalingen in de Opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop van beëindiging van de Opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop van beëindiging van kracht, waaronder mede de artikelen 6, 8, 9, 11, 16 lid 2 en 17 .

 

 

Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.
 3. Het bepalen in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en / of een klacht in te dienen bij de Opdrachtnemer zelf, de Accountantskamer tuchtrecht of de Klachtencommissie klachtrecht.ht).

 

Artikel 18. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

 1. Als enige bepaling uit deze voorwaarden algemene of uit de onderliggende opdracht / overeenkomst geheel of ten dele nietig en / of niet geldig en / of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anders, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden van de onderliggende opdracht / overeenkomst.
 2. Als op enige bepaling in de opdracht van een gedeelte van de opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het onderdeel waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden aangepast te zijn aangepast dat een beroep later wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling cq het oorspronkelijke deel zoveel mogelijk in stand blijft.